aktualizováno: 26.11.2018 12:51:55 

Zeus

Testy

 

 

 

Tieto testy budú tvoriť databázu, z ktorej budem čerpať otázky na písomné práce z fyziky. Pri tvorbe písomných testov môžem otázky pozmeniť - ide o snahu eliminovať schematické osvojenie si otázok a odpovedí zo strany študentov. Testy budú väčšinou tvorené tak, že počítač vám zo širšej databázy vygeneruje vždy 10 testových otázok, kde na vypracovanie budete mať 5 minút. Testy vám počítač automaticky vyhodnotí. Databáza zatiaľ obsahuje 17 testov na zopakovanie tématických celkov s  takmer 1000 otázkami. Nájdete tu taktiež  krížovky,  cvičenia na dopĺňanie chýbajúcich slov , priraďovacie cvičenia a cvičenia s poprehadzovanými slovami.

Veľa štťastia pri práci.

Testy na zopakovanie tématického celku:

Kinematika.htm (112 KB) 

Dynamika.htm (93 KB) 

Mechanická energia.htm (97 KB)  

Tuhé teleso.htm (117 KB) 

Mechanika kvapalín.htm (132 KB)  

Elektrický prúd v kovoch.htm (134 KB) 

Elektický prúd v kovoch - bez Kirchhoffových zákonov a výkonu.htm (97 KB) 

Geometrická optika.htm (154 KB) 

Vlnová optika.htm (115 KB) 

Pevné látky.htm (98 KB)  

 Zmeny skupenstiev látok.htm (91 KB) 

Molekulová fyzika - vnútorná energia - práca a teplo.htm (114 KB) 

Plynné látky.htm (86 KB) 

Stacionárne magnetické pole.htm (115 KB)  

Kvantová a jadrová fyzika.htm (126 KB) 

Gravitačné a elektrické pole.htm (130 KB) 

Kmitanie oscilátora.htm (140 KB) 

Striedavý prúd.htm (127 KB) 

Elektrický prúd v polovodičoch, kvapalinách a plynoch.htm (105 KB) 

Mechanické vlnenie.htm (110 KB) 

Elektrárne.htm

Po stopách unesco.htm

Malé testíky:

Častica s nábojom v magnetickom poli.htm (50 KB) 

Závit s prúdom v magnetickom poli.htm (48 KB)  

Magnetická hysterézia.htm (49 KB) 

Práca, výkon a účinnosť.htm

Kinetická a polohová energia.htm

Len tuhé teleso, moment sily a Momentová veta.htm

Dvojica síl.htm

Bernoulliho rovnica. Hydrodynamický paradox.htm

Obtekanie telies reálnou kvapalinou.htm

Zobrazovanie odrazom na rovinnej ploche.htm

Zobrazovanie zrkadlom na dutej a vypuklej guľovej ploche.htm

Šošovky.htm

Disperzia. Rozklad svetla na hranole. Spektrálne farby.htm

Krížovky:

Ionizácia plynov.htm (48 KB) 

Vnútorná energia, práca a teplo.htm (53 KB) 

Voltampérová charakteristika výboja.htm (46 KB)  

Doplň chýbajúce slová v texte:

Ideálny plyn.htm (36 KB) 

Prvý termodynamický zákon.htm (35 KB)  

Permanentný magnet.htm (36 KB) 

Látky  v magnetickom poli.htm (38 KB) 

Rovnovážna poloha tuhého telesa.htm

Rovnomerný otáčavy pohyb telesa okolo nehybnej osi.htm

Pascalov zákon. Hydrostatický paradox.htm

Ustálené prúdenie ideálnej kvapaliny. Rovnica spojitosti.htm

Priraďovacie cvičenia:

Veličiny a ich jednotky - molekulová fyzika.htm (34 KB)  

Elektrický prúd v látkach.htm (35 KB)  

Zmena skupenstva látok.htm (35 KB)  

Poprehadzované slová vo vete:

Archimedov zákon.htm (44 KB) 

Coulombov zákon.htm (43 KB) 

Definícia intenzity elektrického poľa.htm (44 KB) 

Definícia elektrického potenciálu.htm (43 KB) 

Ampérové pravidlo pravej ruky.htm (44 KB)  

Flemingovo pravidlo ľavej ruky.htm (43 KB)  

Definícia Ampéra - jednotky elektrického prúdu.htm (44 KB) 

II Newtonov pohybový zákon.htm

III Newtonov pohybový zákon.htm

Skladanie síl.htm

 

TOPlist